Persbericht

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

de leverancier:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd;

de afnemer:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt;

producten:

betonproducten met inbegrip van andere bijbehorende producten;

de overeenkomst:

de tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1

Op alle offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten van de leverancier zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.2

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3

Algemene (inkoop-)voorwaarden van afnemer zijn op de overeenkomst niet van toepassing - ook niet naast de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Offerte

3.1

De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 6 weken.

3.2

Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

3.3

De leverancier kan verlangen dat de afnemer een opdracht schriftelijk - gespecificeerd naar prijs, soort en kwaliteit - bevestigt. Indien de bevestiging van de afnemer uitblijft is de leverancier niet gehouden de opdracht uit te voeren.

Artikel 4. Eigendom en auteursrechten

4.1

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door de leverancier of in zijn opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van de leverancier. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen.

4.2

Indien geen opdracht wordt verleend kan de leverancier de afnemer uiterlijk binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte schriftelijk verzoeken deze bescheiden terug te zenden. De afnemer dient binnen 14 dagen na dit verzoek de bescheiden franco terug te zenden.

4.3

Partijen kunnen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Artikel 5. Prijs

5.1

Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materialen grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

5.2

Onverminderd het bepaalde in lid 3 en lid 4 en het bepaalde in artikel 18 leidt een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten tot wijziging van een overeengekomen prijs.

5.3

Onder kostenverhogende omstandigheden worden in dit artikel verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de leverancier niet kunnen worden toegerekend.

5.4

Onder kostenverhogende omstandigheden wordt in ieder geval verstaan:

 1. Kosten ten gevolge van een prijsstijging van grondstoffen van 10% of meer ten opzichte van het prijspeil ten tijde van de aanbieding;
 2. Kosten ten gevolge van beperking of stagnatie in de toevoer van grondstoffen, bijvoorbeeld die het gevolg zijn van laagwater in de rivieren en wateren waarover deze grondstoffen worden aangevoerd. Alsmede kosten welke direct het gevolg zijn van laagwater. Of sprake is van laagwater wordt bepaald aan hand van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden van de NVLB, daterend van 1 november 2017.
 3. Extra kosten en tijdsconsequenties als gevolg van overheidsvoorschriften van bijzondere en of tijdelijke aard.

5.5

Indien de kostenverhogende omstandigheden als in lid 1 en lid 2 van dit artikel intreden heeft de leverancier aanspraak op bijbetaling, in voege als omschreven in het volgende lid.

5.6

Indien de leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden dient hij de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1

De overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging door de leverancier van de opdracht tot levering van het product overeenkomstig de offerte.

6.2

Indien de afnemer een opdracht geeft aan de leverancier in afwijking van de door de leverancier opgestelde offerte of opdrachtbevestiging, dient de afnemer de afwijking van de offerte of opdrachtbevestiging schriftelijk en op een duidelijke wijze kenbaar te maken aan de leverancier. De leverancier dient de gewijzigde opdracht schriftelijk te bevestigen middels een nieuwe opdrachtbevestiging.

6.3

Indien de afnemer mondeling dan wel schriftelijk opdracht geeft, wordt - met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 - de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier geacht de inhoud van hetgeen is overeengekomen juist weer te geven.

6.4

Indien de afnemer niet binnen 14 dagen na de opdracht als bedoeld in het vorige lid de opdracht schriftelijk aan de leverancier bevestigt, wordt de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier geacht de inhoud van hetgeen is overeengekomen juist weer te geven.

6.5

Bij levering uit voorraad of magazijn na totstandkoming van de overeenkomst geldt de door of namens de afnemer ondertekende ontvangstbevestiging als schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de leverancier.

6.6

Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste vier leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Verplichtingen van de afnemer

7.1

De afnemer zorgt ervoor dat de leverancier overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de vervaardiging van het product benodigde gegevens en wijst hij de leverancier daarbij op de eisen die hij aan het product stelt in verband met de bijzondere functie of het bijzondere gebruik van het product in het desbetreffende project, zulks met inbegrip van overheidsvoorschriften van bijzondere aard.

7.2

De afnemer is verplicht de leverancier onverwijld te wijzen op voor de afnemer klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

7.3

Schade ten gevolge van het niet nakomen van het in dit artikel bepaalde komt voor rekening van de afnemer.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de afnemer

8.1

De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem vervaardigde tekeningen en berekeningen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens, tekeningen en berekeningen.

8.2

De afnemer is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.

8.3

Indien de afnemer het product niet afneemt op het met inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.

8.4

De afnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door handelingen van werknemers van de leverancier verricht in het kader van het uitvoeren van een verzoek dat is gedaan door de afnemer en dat geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

8.5

De afnemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot geleverde of nog te leveren producten gegeven door andere dan door de directie van de leverancier aangewezen werknemers, ongeacht of deze adviezen zijn gegeven vóór de totstandkoming van de overeenkomst of daarna.

Artikel 9. Verplichtingen van de leverancier

9.1

De leverancier garandeert dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst aan het product gestelde eisen.

9.2

De leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de leverancier.

9.3

De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor vrijblijvende suggesties, adviezen en verwerkingsvoorwaarden, anders dan in de offerte beschreven.

9.4

De garanties van de leverancier lopen niet langer door dan door de leverancier aangegeven. De afnemer kan deze termijnen niet doen overschrijden door middel van eigen onderhoudstermijnen dan wel vertraging.

Artikel 10. Keuring

10.1

Met inachtneming van hetgeen over specifieke keuringsmethoden is overeengekomen heeft de afnemer na schriftelijk instemming van de leverancier het recht om het product of de wijze waarop het wordt vervaardigd en verwerkt door een daartoe gekwalificeerd deskundigenbureau te laten keuren, teneinde vast te stellen of het product of de productielijn voldoet aan hetgeen is overeengekomen.

10.2

De leverancier bepaalt welk deskundigenbureau de keuring mag uitvoeren. In geval dat de afnemer het deskundigenbureau bepaalt, draagt hij de kosten voor de keuring, welke in nader overleg overeen worden gekomen.

10.3

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt keuring plaats in de fabriek of op het terrein van de leverancier.

10.4

In geval van afkeuring op goede gronden komen de kosten van de keuring voor rekening van de leverancier.

Artikel 11. Levertijd

11.1

Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum, dan wel een bepaalde datum met een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld.

11.2

Indien voor de aflevering een bepaalde datum, dan wel een bepaalde datum met een bepaald tijdstip, in de overeenkomst zijn vermeld, dient aflevering op die datum, c.q. op die datum en op het tijdstip plaats te hebben.

11.3

Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, dient de aflevering binnen dat tijdvak plaats te hebben, met dien verstande dat de datum, dan wel de datum en het tijdstip, worden bepaald met inachtneming van het in het volgende lid bepaalde.

11.4

De afnemer zal tijdig, doch ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van het werk/project afroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dit afroepen komen partijen de datum, dan wel de datum en het tijdstip van aflevering binnen het tijdvak nader overeen, of komen zij een andere datum, c.q. een andere datum met tijdstip van aflevering overeen, dan wel een nieuw tijdvak voor aflevering. Het aldus nader overeengekomene wordt door de afnemer schriftelijk aan de leverancier bevestigd.

11.5

Indien de leverancier zijn verplichtingen op een ingevolge dit artikel overeengekomen datum ongeacht het tijdstip, dan wel op een overeengekomen datum met tijdstip niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim.

11.6

Indien de leverancier op grond van het in dit artikel bepaalde in verzuim is, is hij aansprakelijk voor hetgeen redelijkerwijs als directe schade als gevolg van dat niet nakomen is aan te merken, een en ander voor zover het niet nakomen aan de leverancier kan worden toegerekend. De leverancier is alsdan gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de directe schade als gevolg van de vertraging.

11.7

De afnemer is gehouden de schade, die voortvloeit uit een niet nakomen als bedoeld in het vorige lid, zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12. Aflevering

12.1

De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer de goederen niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 13, eerste lid. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van de leverancier komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.

12.2

Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip van het laden en lossen is voor rekening en risico van de leverancier, tenzij ingevolge het vierde of vijfde lid anders is overeengekomen.

12.3

De afnemer zorgt er voor dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is. Indien gedurende de rit van het vervoermiddel van de leverancier vanaf de openbare weg naar de losplaats, tijdens het lossen of tijdens de terugkeer van de plaats van lossing naar de openbare weg, schade wordt toegebracht aan het vervoermiddel, de producten, aan derden respectievelijk aan hun toebehorende goederen of personen in hun dienst, is de afnemer voor deze schade aansprakelijk.

12.4

Indien de leverancier wordt aangesproken tot vergoeding van schade als bedoeld in het vorige lid is de afnemer verplicht de leverancier ter zake te vrijwaren en hem op diens eerste verzoek eventuele (proces-)kosten te vergoeden. Door de afnemer respectievelijk door diens personeel geleden schade is voor rekening van de afnemer.

12.5

Indien de afnemer bekend is met beperkingen omtrent het bereiken van de bouwplaats, dan wel het ontsluiten van de bouwplaats, rust op hem de plicht dit te melden bij de leverancier opdat deze zijn transport hierop tijdig kan inrichten.

12.6

.1

Indien levering franco werk niet-gelost is overeengekomen, zal voor elke vracht onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst een losuur worden toegestaan. Meer losuren kunnen in rekening worden gebracht. De aflevering dient zodanig te geschieden dat het lossen in normale werktijd kan geschieden. Om dit te bewerkstelligen treden partijen daarover tijdig met elkaar in overleg.

12.6

.2

Het lossen door de afnemer geschiedt met voldoende geschikt personeel en materiaal en op aanwijzing van de transporteur.

12.6

.3

Indien het lossen door de afnemer geschiedt en de leverancier daartoe hulpmiddelen aan de afnemer ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.

12.7

Indien levering af fabriek is overeengekomen, wordt het product geacht te zijn afgeleverd zodra dit in of op de vervoermiddelen is geladen.

12.8

Bij levering vanaf de openbare weg zorgt de afnemer tijdig voor de benodigde vergunningen en ontheffingen en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de leverancier en alle overige weggebruikers.

12.9

Tenzij anders overeengekomen bepaalt de leverancier door middel van welk vervoermiddel geleverd wordt.

12.10

Door afnemer bestelde doch niet afgenomen respectievelijk retour gezonden vrachten worden aan afnemer in rekening gebracht. Alle hieruit voortvloeiende schade voor leverancier dient door de afnemer te worden vergoed, tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen

Artikel 13. Gebreken

13.1

De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering op de overeengekomen locatie (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. Deze termijn beloopt evenwel 10 dagen indien de wijze waarop de producten zijn verpakt of opgetast, er redelijkerwijze aan in de weg staat, dat de afnemer de producten bij aflevering in volle omvang in ogenschouw kan nemen. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zinnen bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

13.2

De in ontvangstneming van de producten door de afnemer laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 14 onverlet.

13.3

Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste lid zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

13.4

Oer (roest) in betonproducten
Beton wordt onder andere gemaakt van zand, grind, cement en water. Zand en grind wordt gewonnen uit de bodem in zogenaamde zand- en grindputten. Zand en grind kan gehaltes ijzer/oerhout van natuurlijke oorsprong bevatten. Al het in het productieproces gebruikte zand en grind wordt, voor aflevering en verwerking, gekeurd volgens streng gestelde normen en eisen en gecertificeerd volgens NEN-EN 12620. De kleinste deeltjes ijzer/oerhout zijn ondanks de zorgvuldige reinigingstechnieken niet te verwijderen. Deze deeltjes kunnen in het eindproduct tot bruine roestplekken, ook wel oer genoemd, leiden. In het eindproduct kunnen de kleinste deeltjes ijzer/oerhout door blootstelling aan water en lucht oxideren. Dit is inherent aan de productie van beton en biedt dan ook geen grond voor reclamatie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de leverancier

14.1

Onverminderd het in artikel 13.1, in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is de leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

14.2

Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is de leverancier voor dat gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of daarbij redelijkerwijs niet geconstateerd kon worden.

14.3

De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 3 jaar na de dag van aflevering. Indien partijen in de overeenkomst een andere ingangsdatum van die termijn hebben afgesproken, is de rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek niet ontvankelijk na verloop van 3 jaar na de overeengekomen ingangsdatum.

Artikel 15. Aansprakelijkheid voor schade door aflevering

15.1

De afnemer vrijwaart de leverancier tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van het afgeleverde product voor zover die schade in feite het gevolg is van de wijze waarop de afnemer het product na aankomst op het werk heeft verwerkt. De afnemer vrijwaart de leverancier voorts tegen vorderingen - uit welke hoofde ook - van derden die stellen schade te hebben geleden in verband met, respectievelijk ten gevolge van (de wijze van), uitvoering van de overeenkomst door de leverancier.

15.2

Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor andere schade aan het werk van de afnemer door aflevering van het product is uitgesloten, behoudens hetgeen volgt uit de wet.

15.3

Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van de leverancier.

15.4

De schadevergoeding als bedoeld in het vorige lid zal niet meer bedragen dan het maximum van:

 1. de factuurwaarde van de door de leverancier geleverde producten per order waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt; of
 2. indien de schade is gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier, het bedrag dat in verband met de schade daadwerkelijk zal worden uitgekeerd onder die verzekering.

15.5

De leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding aan de afnemer van indirecte schade, gevolgschade en stagnatiekosten, waaronder begrepen opleverboetes, kraankosten, kosten montageploeg, winstderving en herstelkosten

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

16.1

Na levering blijft de leverancier eigenaar van het geleverde product zolang afnemer:

 1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

16.2

De leverancier is gerechtigd zaken alsmede daarmee tot stand gebrachte werken van de afnemer die hij in het kader van de levering van zaken en/of diensten of anderszins houdt, onder zich te houden totdat de afnemer het uit hoofde van enige overeenkomst met leverancier verschuldigde inclusief boete, rente en kosten, geheel heeft voldaan. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door leverancier geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als leveranciers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot bewerking of verwerking van de zaken over te gaan.

16.3

De afnemer is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door de leverancier geleverde zaken over te dragen of af te geven aan derden of hierop een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen of aan een derde enig ander recht te verlenen en verbindt zich om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de afnemer zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij een pandrecht op de zaken wordt gevestigd.

16.4

Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens de leverancier niet nakomt is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt de leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Kosten gemoeid met de verwijdering van de in dit artikel bedoelde zaken kunnen door de leverancier onverkort aan de afnemer in rekening worden gebracht.

16.5

De leverancier verschaft aan de afnemer - op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan - het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van een pandrecht van de leverancier ten behoeve van andere vorderingen die de leverancier op de afnemer heeft of zal verkrijgen. De afnemer zal op eerste verzoek van de leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

16.6

Als de leverancier, ondanks het in lid 1 van dit artikel bepaalde, geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de afnemer verplicht de nieuwgevormde zaken aan leverancier te verpanden. De afnemer zal op eerste verzoek van de leverancier zijn medewerking verlenen aan de handelingen die in dat kader zijn vereist.

Artikel 17. Tussentijdse wijziging en beëindiging van de overeenkomst

17.1

Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, wordt geschorst of tijdelijk stilgelegd, is de afnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

17.2

In het in het eerste lid bedoelde geval heeft de leverancier recht op vergoeding van de directe schade die hij ten gevolge van de opschorting lijdt.

17.3

Indien het aan de afnemer opgedragen werk, waartoe de levering door de leverancier plaatsvindt, in onvoltooide staat wordt beëindigd, dan wel indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt opgezegd, is de afnemer bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Hetzelfde geldt indien de overeenkomst tussen de afnemer en diens opdrachtgever wordt ontbonden.

17.4

In de in het vorige lid bedoelde gevallen, evenals in de gevallen van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de afnemer en van het door de afnemer in onvoltooide staat beëindigen van het opgedragen werk - anders dan voor zover dit aan de leverancier is toe te rekenen - heeft de leverancier recht op de prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

17.5

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product of een onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts gewijzigd kan worden geleverd, is de partij die dit bemerkt verplicht om hiervan onverwijld mededeling te doen aan de wederpartij teneinde in onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplossing te komen. Dit laat aansprakelijkheid van partijen op grond van de overeenkomst onverlet.

17.6

Onverminderd het bepaalde in de wet heeft de leverancier het recht om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

 1. de duur en/of de gevolgen van de opschorting als bedoeld in lid 1, dan wel een overmachtstoestand dit redelijkerwijs rechtvaardigen en/of;
 2. in het geval als bedoeld in het vorige lid, na verloop van een maand geen redelijke oplossing ter zake van prijs, technische uitvoering, of levertijd kan worden gevonden.

17.7

In geval van een overmachtstoestand:

 1. kan van de leverancier geen nakoming worden gevorderd, hij is bevoegd zijn prestaties op te schorten;
 2. is de leverancier niet aansprakelijk en/of schadeplichtig voor schade die is ontstaan als gevolg van de overmachtstoestand;
 3. heeft de leverancier recht op verlenging van levertermijnen;
 4. heeft de leverancier recht op bijbetaling, indien sprake blijkt van extra kosten en
tijdsconsequenties die het gevolg zijn van de overmachtstoestand.

17.8

Onder een overmachtstoestand wordt in ieder geval verstaan een buiten de macht van de leverancier gelegen al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals: oorlog, pandemie, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, vorst, storm of ander onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs, belemmerde scheepvaart, maatregelen van de overheid van bijzondere en/of tijdelijke aard die een belemmering in de uitvoering van de werkzaamheden opleveren en natuurrampen.

Artikel 18. Meer en minder werk

18.1

Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats:

 1. in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering;
 2. in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 3. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
 4. in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien;
 5. in de gevallen waarin verrekening van meer- en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.

18.2

Behoudens spoedeisende omstandigheden, zullen wijzigingen als bedoeld onder (a) schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van partijen op verrekening van meer- of minderwerk onverlet.

18.3

Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

18.4

Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de contractsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

 1. het aanschaffen van bouwstoffen;
 2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
 3. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn
bepaald en welke door de afnemer nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

18.5

Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de leverancier berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een leveranciersvergoeding van 10%.

18.6

Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de contractsom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de leverancier redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

18.7

Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de contractsom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

18.8

Indien de afnemer opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, is de leverancier gerechtigd, bij wijze van voorschot, 25% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Het resterende bedrag kan de leverancier eerst factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna.

18.9

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de leverancier recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 19. Betaling

19.1

De afnemer is verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, te voldoen. Indien de afnemer een product of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op goede gronden heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.

19.2

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier gerechtigd om over het eventueel opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.

19.3

Ingeval de afnemer per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is de leverancier bevoegd:

 1. de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling, vermeerderd met de opengevallen rente als bedoeld in lid 2, is geschied, of
 2. voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling, dan wel genoegzame zekerheidstelling, te verlangen.

Artikel 20. In gebreke blijven van een partij

20.1

De leverancier is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. De leverancier zorgt ervoor dat de kosten - die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen - binnen de redelijke grenzen blijven.

20.2

Indien een afnemer in verzuim is in de nakoming van de overeenkomst, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden onverminderd zijn recht op nakoming en/of schadevergoeding.

20.3

Alle schade ten gevolge van het in verzuim zijn van de afnemer, direct of indirect, kan zonder ingebrekestelling door de leverancier bij de afnemer in rekening worden gebracht.

20.4

Onverminderd het bepaalde in de wet wordt een afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

 1. hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. hij surséance van betaling aanvraagt;
 3. ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
 4. hij de bedrijfsuitvoering staakt.

20.5

In geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft de leverancier het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval van sub c na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

20.6

Het in de voorgaande leden bepaalde, laat onverlet het recht van de leverancier:

 1. om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige afnemer op grond van de overeenkomst verschuldigd is;
 2. alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaald.

Artikel 21. Geschillen

Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

Artikel 22. Nietigheid of vernietiging van een bepaling

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal voor de nietige c.q. vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 23. Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG')

23.1

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats. Partijen garanderen dat zij de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens (zoals de AVG en uitvoeringsregelingen daarvan). Partijen komen overeen persoonsgegevens met elkaar te delen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van wettelijke verplichtingen dan wel gerechtvaardigde belangen. Bijzondere persoonsgegevens worden tussen partijen niet gedeeld.

23.2

Afnemer garandeert in overeenstemming met de AVG te handelen, de met haar gedeelde persoonsgegevens te allen tijde op professionele en zorgvuldige wijze te behandelen en adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen in overeenstemming met de AVG.

23.3

Eventuele inbreuken op persoonsgegevens worden door afnemer aan leverancier zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 48 uur na inbreuk, gemeld. Afnemer verplicht zich alle nodige maatregelen te nemen en medewerking te verlenen aan leverancier ten behoeve van een correcte afhandeling van een inbreuk op persoonsgegevens.

23.4

Afnemer zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens volledig en definitief verwijderen wanneer deze niet langer zijn vereist onder lid a genoemde doelen, behalve in geval dat de afnemer op grond van de wet verplicht is de verwerking van de persoonsgegevens voort te zetten.

23.5

Afnemer vrijwaart leverancier volledig en onvoorwaardelijk voor alle schades en aanspraken van derden (waaronder die van bevoegde autoriteiten) verband houdende met het doen of nalaten van afnemer in strijd met het bepaalde in dit artikel en de AVG.

Artikel 24. Naleving toekomstige wettelijke voorschriften en beschikkingen

24.1

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van het sluiten van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de afnemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de leverancier die gevolgen reeds op de dag van het sluiten van de overeenkomst had kunnen voorzien.

24.2

Onder wettelijk voorschrift als bedoeld in lid 1 valt onder andere de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: WKB). De leverancier erkent enkel en alleen de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de WKB voor zover deze aansprakelijkheid voortvloeit uit fouten en/of gebreken die aan hem zijn toe te rekenen. De leverancier benadrukt dat hij geen aansprakelijkheid draagt voor fouten in het ontwerp van de afnemer.

24.3

In navolging op lid 2 heeft de leverancier enkel de verplichting informatie aan te dragen voor het opleverdossier (dat de afnemer op grond van artikel 7:754 BW dient op te maken) indien deze informatie betrekking heeft op de conformiteit van het product

Artikel 25. Slotbepaling

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is het Nederlandse recht van toepassing.